Концепцията за кръгова икономика е нов голям шанс за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, а това означава създаване на нови работни места и генериране на икономически ръст, при това, като се опазва околната среда. Звучи прекалено хубаво, но е напълно възможно и то в обозримо бъдеще. Разбира се, както с всичко друго в ЕС, ползата за всяка отделна страна-членка зависи от собствената й способност да извлече максимума от създадените от Съюза рамка и стимули. Кръговата икономика е преди всичко необходимост за Европа, която е по-зависима от вноса на суровини от всеки друг регион в света и много от чиито ресурси са на изчерпване. Същевременно тя е и шанс за постигане на амбициозните ангажименти за решителни действия срещу климатичните промени, поети от ЕС на Парижката конференция за климата.

Приетите от Европейската комисия през декември м. г. екологични законопроекти, т.н. „Пакет за кръгова икономика“ съдържа, най-общо казано, мерки за повишаване на ефективността на използването на ресурси и стимулиране и на бизнеса и на потребителите да се насочват към лесни за повторна употреба и рециклиранестоки. Мерките, които трябва да бъдат изпълнени до края на мандата на Комисията, включват:

Финансиране от над 650 млн. евро по линия на „Хоризонт 2020“ и5,5 млрд. евро по линия на структурните фондове;
Действия за намаляване на хранителните отпадъци наполовина до 2030 г.;
Разработване на единни стандарти за качество на вторичните суровини;
Мерки за насърчаване на възможностите за поправка и рециклируемост на продуктите и на енергийната ефективност при производството им;
Преразглеждане на регулациите за торовете в подкрепа на органичните съставки;
Подобряване на възможността за рециклиране напластмаситеи премахване на опасните вещества в тях, както и намаляване на отпадъците в морските води;
Мерки за пречистване и повторно използване на отпадните води.
Предложени са и конкретни промени при рециклирането на отпадъците, като:

До 2030 г. ЕС трябва да рециклира общо 65% от битовите отпадъци и 75% от отпадъците за опаковки;
До 2030 г. количествата отпадъци да намалеят с 10%;
Въвежда се забрана за депониране на разделно събрани отпадъци и се въвеждат икономически инструменти за намаляване на депонирането на отпадъци по принцип;
опростени и подобрени определения и унифицирани методи за изчисляване на равнищата на рециклиране;
конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на промишлената симбиоза – превръщането на страничен за един промишлен отрасъл продукт в суровина за друг промишлен отрасъл;
икономически стимули за производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на пазараи да подкрепят схеми за възстановяване и рециклиране.
Водещ принцип на кръговата икономика е стойността на продуктите, материалите и ресурсите да се запазва възможно най-дълго в икономическия цикъл, което да доведе до устойчивост в производството и консумацията, а оттам до съхранена околна среда, конкурентоспособност на европейския пазар, нови работни места, устойчив растеж. Целта е да развива нов, иновативен модел на икономиката, базиран на повторната употреба, рециклирането, поправката, преустройството, намаляването на употребата на суровини и депонирането на отпадъци.