Без категория, Еко, Корпоративни, Природа

ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЛАСТМАСИТЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Продължение на 1 част от 20 юни 2018 г.

1.    Пътят напред: превръщане на визията в реалност

За да се придвижим към тази визия, в тази стратегия се предлагат амбициозен набор от мерки:

4.1 Подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси

Това ще изисква нарастващо сътрудничество по цялата верига за създаване на стойност: от промишлеността, през производителите и преработвателите на пластмаси до публичните и частните дружества за управление на отпадъците. По-конкретно, основните участници трябва да работят заедно за:

  • по-добро проектиране и подкрепа на иновациите, за да станат пластмасите и пластмасовите продукти по-лесни за рециклиране;
  • разширяване и подобряване на разделното събиране на пластмасови отпадъци;
  • разширяване и модернизиране на капацитета на ЕС за сортиране и рециклиране;
  • създаване на надеждни пазари за рециклирани и възобновяеми пластмаси.

За да подпомогне тези процеси, Комисията предложи нови правила относно управлението на отпадъците.Те включват по-ясни задължения за националните органи да засилят разделното събиране, цели за насърчаване на инвестициите в капацитети за рециклиране и за избягване на инфраструктурния свръхкапацитет за обработка на смесени отпадъци (например чрез изгаряне), както и по-добре хармонизирани правила за използването на разширената отговорност на производителя.

Проектиране с цел рециклиране

Изчислено е, че подобренията в проектирането биха могли да намалят наполовина разходите за рециклирането на пластмасовите опаковки. Комисията вече е предложила задължителни изисквания за маркиране и проектиране на продукти, за да направи по-лесно и по-безопасно разглобяването, повторната употреба и рециклирането на електронни дисплеи. Тя също така разработи критерии за подобряване на годността за рециклиране на пластмасите в своите критерии за екомаркировка и екологосъобразни обществени поръчки.

Насърчаване на търсенето на рециклирани пластмаси

В ЕС увеличаването на използването на рециклирани пластмаси в нови продукти е малко и често пъти остава ограничено до приложения с ниска стойност или в определени ниши. Несигурността относно пазарната реализация и рентабилността са спирачка пред инвестициите, необходими за увеличаване и модернизиране на капацитета за рециклирането на пластмаса в ЕС, и пред насърчаването на иновациите.

По отношение на използването на рециклирани пластмаси в материалите, предназначени за контакт с храни, се дава приоритет на високите стандарти на безопасност на храните. С оглед на това Комисията се ангажира бързо да финализира процедурите за издаване на разрешение за над сто безопасни процеси за рециклиране.

Комисията също ще проучи възможностите за по-целенасочени секторни интервенции. Например някои приложения в строителството и автомобилостроенето показват голям потенциал за използването на рециклирани материали. Комисията ще работи и за включване на рециклирано съдържание в критериите относно екологосъобразните обществени поръчки. Националните правителства и местните органи също могат да постигнат много чрез икономически стимули и обществени поръчки.

4.2 Ограничаване на отпадъците от пластмаси и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

Предотвратяване изхвърлянето на пластмасовите отпадъци в околната среда

Пластмасовите изделия за еднократна употреба са основен елемент на изхвърлянето на пластмаси в околната среда, тъй като те могат да бъдат трудни за рециклиране, и често се използват извън домакинството и се изхвърлят нерегламентирано. Те са част от отпадъците, които най-често се срещат по бреговете, и представляват около 50 % от морските отпадъци.

Създаване на ясна регулаторна рамка за пластмаси с биоразградими свойства

Активно се търсят решения за проектиране на биоразградими и подлежащи на компостиране пластмаси. Комисията ще предложи хармонизирани правила за тяхното определяне и обозначаване, както и за условията при които се ползват.

4.3 Стимулиране на иновации и инвестиции за намиране на подходящи за кръговата икономика решения

За постигането на целите, определени в тази стратегия, ще са необходими значителни инвестиции както в инфраструктурата, така и по отношение на иновациите. Необходимите допълнителни инвестиции са оценени на между 8,4 и 16,6 милиарда евро. Поради тази причина създаването на благоприятна рамка за инвестиции и иновации е от основно значение за прилагането на тази стратегия.

Публичните органи трябва да инвестират и в разширяване и подобряване на разделното събиране на отпадъци. Решенията на държавите членки за данъчно облагане и възлагане на обществени поръчки също така ще играят жизненоважна роля в подкрепата на прехода и управлението на инвестициите. Интернализирането на екологичните разходи при депонирането и изгарянето на отпадъци чрез високи или постепенно нарастващи такси или данъци, би могло да подобри ефективността на рециклирането на пластмаси.

4.4 Извличане на ползи от глобални действия

Океаните и моретата са световно благо и общо наследство и международното сътрудничество е от ключово значение за справяне със замърсяването им. ЕС вече е с най-висок процент на рециклиране на пластмаси е в състояние да заеме лидерска позиция за решаването на проблема, по-специално чрез оказване на подкрепа на инвестициите в модерни технологии за рециклиране, нови материали, които са по-подходящи за рециклиране, и решения за намаляване на морските отпадъци.

  1. Заключение

Предизвикателствата, свързани с производството, потреблението и излизането от употреба на пластмаси може да бъдат превърнати в благоприятна възможност за ЕС и конкурентоспособността на европейската промишленост. Справянето с тези предизвикателства чрез амбициозна стратегическа визия, която обхваща цялата верига за създаване на стойност, може да даде тласък на растежа, работните места и иновациите. То може също така да потвърди водещата роля на ЕС при вземането на глобални решения и да ни помогне да извършим прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика, като същевременно предоставяме на гражданите по-чиста и по-безопасна околна среда.

 

Автор – Емил Георгиев

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.