Без категория, Еко, Корпоративни, Природа

ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЛАСТМАСИТЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

През януари Европейската комисия публикува „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“. Предвидените в нея мерки ще променят значително начините по които се произвежда, употребява и рециклира пластмасата в световен мащаб. Поради важността на този документ и влиянието, което стратегията тепърва ще има върху нашата икономика, Ви предлагаме негово резюме.

Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

(Резюме)

Пластмасата е важен материал с множество предназначения, който се използва повсеместно в икономиката и всекидневието. Същевременно често начинът, по който днес са произвеждани, употребявани и излизат от употреба пластмасите, не носи икономическа полза и вреди на околната среда. Милионите тонове пластмасови отпадъци, които всяка година попадат в природата са много тревожен факт.

Европейската Комисията прие през декември 2015 г. план за действие на ЕС за кръговата икономика и определи пластмасите като ключов приоритет. През 2017 г. фокусът падна върху производството на пластмаси и използването им, като се постави цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г.

В тази стратегия се полагат основите на нова икономика в сектора на пластмасите, в която при проектирането и производството на пластмаси и пластмасови продукти изцяло се спазват нуждите от повторна употреба, ремонт и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали и се насърчава тяхната употреба. Това ще осигури по-голяма добавена стойност и благоденствие в Европа и ще насърчи иновациите. То ще ограничи замърсяването с пластмасови отпадъци и отрицателното му въздействие върху нашия живот и околната среда.

Стратегията представя ключовите ангажименти за действия на равнището на ЕС. Но частният сектор, съвместно с националните и регионалните органи, градовете и гражданите, ще трябва също да се мобилизират.

Ситуацията с пластмасите днес: Основни предизвикателства

Световното производство на пластмаси се увеличи двадесет пъти от 60-те години на миналия век, като достигна 322 милиона тона през 2015 г. Очаква се тази стойност да се удвои в следващите двадесет години.

В ЕС, в сектора на пластмасовата промишленост са заети 1,5 милиона души и в него се генерира оборот на стойност 340 милиарда евро през 2015 г. Въпреки че производството на пластмаси остава на стабилно ниво през последните години, делът на ЕС на световния пазар спада, тъй като производството нараства в други части на света.

В ЕС потенциалът за рециклиране на пластмасови отпадъци остава до голяма степен неоползотворен. Повторната употреба и рециклирането на излезлите от употреба пластмаси е на много ниско равнище, особено в сравнение с други материали като хартия, стъкло или метали.

Около 25,8 милиона тона пластмасови отпадъци се генерират в Европа всяка година. По-малко от 30 % от тези отпадъци се събират с цел рециклиране. От това количество една значителна част напуска ЕС, за да бъде обработена в трети страни, където може да се прилагат различни стандарти в областта на околната среда.

В същото време, депонирането и изгарянето на пластмасови отпадъци остава на високо ниво, – 31 % и 39 % съответно – и докато депонирането е намаляло през последното десетилетие, изгарянето на отпадъци се е увеличило. Според приблизителни оценки, 95 % от стойността на пластмасовите материали за опаковане, т.е. между 70 и 105 милиарда евро годишно, е изгубена за икономиката след много кратък първичен цикъл.

Търсенето на рециклирани пластмаси понастоящем представлява едва около 6 % от търсенето на пластмаси в Европа. През последните години секторът за рециклиране на пластмасите беше засегнат от ниските цени на суровините и несигурността относно пазарната реализация. Инвестициите в нови капацитети за рециклиране на пластмаси бяха възпрепятствани от перспективите за ниска рентабилност в сектора.

Беше оценено, че производството на пластмаси и изгарянето на пластмасовите отпадъци води до нарастване световен мащаб с приблизително 400 милиона тона на емисиите на COгодишно. Увеличаването на използването на рециклирани пластмаси може да намали зависимостта от добива на изкопаеми горива за производство на пластмаса и да намали емисиите на CO2. Според прогнозни оценки, потенциалните годишни икономии на енергия, които могат да бъдат постигнати от рециклиране на всички пластмасови отпадъци в световен мащаб, се равняват на 3,5 милиарда барела петрол годишно.

Много големи количества пластмасови отпадъци се изхвърлят в околната среда от източници на сушата и в морето, като това причинява значителни икономически и екологични щети. В световен мащаб, от 5 до 13 милиона тона пластмаси — от 1,5 до 4 % от световното производство, попадат в океаните всяка година. По прогнозни оценки делът на пластмасовите отпадъци в морските отпадъци е над 80 %. Пластмасовите отпадъци след това се транспортират чрез морски течения, понякога на много дълги разстояния. Те могат да бъдат изхвърлени на сушата, да се раздробяват до пластмасови микрочастици или да формират райони със силно натрупване на морски отпадъци, затворени в океански спирали. Програмата на ООН за околната среда (UNEP) оценява щетите за морската среда на стойност най-малко 8 милиарда щатски долара годишно в световен мащаб.

В ЕС от 150 000 до 500 000 тона пластмасови отпадъци се изхвърлят в океаните всяка година. Това количество нараства и се стимулира от нарастващото потребление на пластмасови изделия за еднократна употреба, т.е. опаковки или други потребителски продукти, които биват изхвърлени нерегламентирано след еднократна кратка употреба, рядко се рециклират и имат тенденция да бъдат нерегламентирано изхвърляни. Те включват малки опаковки, торбички, чаши за еднократна употреба, капаци, сламки и ножарски изделия, в които пластмасата е широко използвана поради ниското си тегло, ниската си цена и практическите си особености.

Пластмасови микрочастици, малки фрагменти с размери под 5 мм, също се натрупват в морето, където малкият им размер ги прави лесни за поглъщане от морските организми. Така те могат да навлизат в хранителната верига. Неотдавнашни проучвания също така установиха пластмасови микрочастици във въздуха, питейната вода и хранителни продукти като солта и меда, с все още неизвестно въздействие върху човешкото здраве.

Превръщане на предизвикателствата във възможности: Визия за кръгова икономика в сектора на пластмасите

Една интелигентна, иновативна и устойчива икономика в сектора на пластмасите, в която проектирането и производството напълно зачитат нуждите за повторна употреба, ремонт и рециклиране, допринася за растежа на икономиката и работните места в Европа и спомага за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС и зависимостта от внос на изкопаеми горива.

  • Пластмасите и продуктите, в които са вложени пластмасови материали, са разработени така, че да позволят по-голяма трайност, повторна употреба и висококачествено рециклиране.
  • Промените в производството и проектирането на пластмаси позволяват повишаване на равнищата на рециклиране при всички основни приложения.
  • Капацитетът за рециклиране на пластмаси в ЕС е значително модернизиран и разширен.
  • Веригата за създаване на стойност в областта на пластмасите е много по-интегрирана и химическата индустрия работи в тясно сътрудничество с предприятията за рециклиране на пластмаса.
  • Пазарът за рециклирани и иновативни пластмаси е успешно създаден, с ясни перспективи за растеж, тъй като все повече продукти включват някакво рециклирано съдържание.
  • Нарасналото рециклиране на пластмаса спомага за намаляване на зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива и за намаляване на емисиите на CO
  • Разработват се иновативни материали и алтернативни суровини за производството на пластмаса.
  • Разработват се иновативни решения за предотвратяване достигането на пластмасовите микрочастици в моретата.

А какъв е пътят напред: превръщане на визията в реалност, очаквайте нашият анализ в края на м. юни.

 

Автор: Емил Георгиев

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.